بهینه سازی توسعه میدان حلقه بسته- دکتر مهرداد غریب شیرنگی

بهینه سازی توسعه میدان حلقه بسته- دکتر مهرداد غریب شیرنگی

سخنران: دکتر مهرداد غریب شیرنگی
سمت: دکتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه استنفورد
کشور: آمریکا
محل سخنرانی:
دانشکده فنی مهندسی دانشگاه گلستان
زمان: سه‌شنبه 5 دی ماه 1396 14:30 تا 16:00
موضوع کارگاه: بهینه سازی توسعه میدان حلقه بسته
Closed-loop field development optimization