رایانش ابری: مطالعه کیفی و مدل مفهومی- دکتر رضا واعظی

رایانش ابری: مطالعه کیفی و مدل مفهومی- دکتر رضا واعظی

سخنران: دکتر رضا واعظی
سمت: استادیار کدهای سیستم های اطلاعاتی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کنساو
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
زمان: سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 ساعت 12:30
موضوع کارگاه: رایانش ابری: مطالعه کیفی و مدل مفهومی