برقراری ارتباط میان رشته های علمی در پی نوآوری و ثبت اختراع- دکتر داریوش دانشور

برقراری ارتباط میان رشته های علمی در پی نوآوری و ثبت اختراع- دکتر داریوش دانشور

سخنران: دکتر داریوش دانشور
سمت: مشاور فنی
دانشگاه/سازمان: اوبلون
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: پژوهشکده فناوری‌های نوین پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی
زمان: 24 مرداد ماه 1395
موضوع کارگاه: برقراری ارتباط میان رشته های علمی در پی نوآوری و ثبت اختراع