برقراری ارتباط میان رشته های علمی در پی نوآوری و ثبت اختراع- دکتر داریوش دانشور

برقراری ارتباط میان رشته های علمی در پی نوآوری و ثبت اختراع- دکتر داریوش دانشور

سخنران: دکتر داریوش دانشور
سمت: مشاور فنی
دانشگاه/سازمان: اوبلون
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: سالن جلسات مدیریت پژوهشگاه رویان
زمان: شنبه 23 مرداد 1395
موضوع کارگاه: برقراری ارتباط میان رشته های علمی در پی نوآوری و ثبت اختراع