پیاده‌ سازی تخمینگر حالت چند لایه‌ ای فیلتر کامپلکس کالمان در شبکه توزیع- دکتر مهدی شفیعی

پیاده‌ سازی تخمینگر حالت چند لایه‌ ای فیلتر کامپلکس کالمان در شبکه توزیع- دکتر مهدی شفیعی

سخنران: دکتر مهدی شفیعی
سمت: دستیار پژوهشی  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کویینزلند
کشور: استرالیا
محل سخنرانی:
دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
زمان: چهارشنبه 6 دی ماه 1396 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: پیاده‌ سازی تخمینگر حالت چند لایه‌ ای فیلتر کامپلکس کالمان در شبکه توزیع
Complex Kalman