دینامیک سیالات محاسباتی- دکتر امید افشار

دینامیک سیالات محاسباتی- دکتر امید افشار

سخنران: دکتر امید افشار
سمت: مربی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه علوم
کشور: چین
محل سخنرانی: پژوهشگاه مواد و انرژی
زمان: 29 دی تا 3 بهمن 1397، از ساعت 10:00 تا 12:00 و 14:00 تا 15:30
موضوع کارگاه: دینامیک سیالات محاسباتی
Computational Fluid Dynamics