مدلسازی محاسباتی قلب برای بیماری‌های ساختاری قلب و طراحی معالجه با استفاده از سلول‌ های بنیادین- دکتر رضا عوض‌ محمدی

مدلسازی محاسباتی قلب برای بیماری‌های ساختاری قلب و طراحی معالجه با استفاده از سلول‌ های بنیادین- دکتر رضا عوض‌ محمدی

سخنران: دکتر رضا عوض‌ محمدی
سمت: مدرس  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه آستین
کشور: آمریکا
محل سخنرانی:
پردیس دانشکده ‌های فنی دانشگاه تهران
زمان: دوشنبه 4 دی ماه 1396 ساعت 12:30
موضوع کارگاه: مدلسازی محاسباتی قلب برای بیماری‌های ساختاری قلب و طراحی معالجه با استفاده از سلول‌ های بنیادین
Computational modeling of the heart for structural heart disease and treatment design using stem cells