معرفی شیوه‌ها و ابزارهای کامپیوتری بروز مورد استفاده در مراکز تحقیقاتی پیشرو برای مدیریت، اجرا و ارائه پروژه‌های تحقیقاتی با تاکید ویژه بر ابزارهای متن باز- دکتر محمد شهبازی

معرفی شیوه‌ها و ابزارهای کامپیوتری بروز مورد استفاده در مراکز تحقیقاتی پیشرو برای مدیریت، اجرا و ارائه پروژه‌های تحقیقاتی با تاکید ویژه بر ابزارهای متن باز- دکتر محمد شهبازی

سخنران: دکتر محمد شهبازی
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: آی آی تی
کشور: ایتالیا
محل سخنرانی: دانشگاه شهید بهشتی
زمان: یکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت 11:30 تا 13:00
موضوع کارگاه: معرفی شیوه‌ها و ابزارهای کامپیوتری بروز مورد استفاده در مراکز تحقیقاتی پیشرو برای مدیریت، اجرا و ارائه پروژه‌های تحقیقاتی با تاکید ویژه بر ابزارهای متن باز
computer tools open source tools