وسایل نقلیه متصل، بیگ دیتا و امنیت-  دکتر سعید سهامی

وسایل نقلیه متصل، بیگ دیتا و امنیت- دکتر سعید سهامی

سخنران: دکتر سعید سهامی
سمت: موسس
دانشگاه/سازمان: شرکت استیلت مد
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده فنی دانشگاه تهران
زمان: چهارشنبه 30 فروردین1396ساعت 12:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: وسایل نقلیه متصل، بیگ دیتا و امنیت
Connected-vehicles-Big-Data-and-Security