زمینه سازی فرآیند کارآفرینی: یک دیدگاه دو جهته- دکتر سهراب سلیمان اف

زمینه سازی فرآیند کارآفرینی: یک دیدگاه دو جهته- دکتر سهراب سلیمان اف

سخنران: دکتر سهراب سلیمان اف
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه می سی سی پی
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشگاه تهران
زمان:
دوشنبه 7خرداد 1397، ساعت 09:00 تا 11:00
موضوع کارگاه: زمینه سازی فرآیند کارآفرینی: یک دیدگاه دو جهته
contextualizing the Entrepreneurship Process A Bi-directional Perspective