كنترل منابع انرژی تجديدپذير و پراكنده- دكتر مسعود كريمی

كنترل منابع انرژی تجديدپذير و پراكنده- دكتر مسعود كريمی

سخنران: دكتر مسعود كريمی
سمت: دانشيار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه می ‌سی ‌سی ‌پی
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان: چهارشنبه 3 خرداد 1396 ساعت 8:30 تا 12:00
موضوع کارگاه: كنترل منابع انرژی تجديدپذير و پراكنده
Control of marginal and scattered renewable energy sources