سنتز کنترل کننده برای پاداش جمع آوری فرآیندهای مارکوف در فضای مداوم- دکتر صادق اسماعیل ‌زاده سودجانی

سنتز کنترل کننده برای پاداش جمع آوری فرآیندهای مارکوف در فضای مداوم- دکتر صادق اسماعیل ‌زاده سودجانی

سخنران: دکتر صادق اسماعیل ‌زاده سودجانی
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: موسسه مکس پلانک
کشور: آلمان
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
زمان: 24  تيرماه 1396 ساعت 11:00
موضوع کارگاه: سنتز کنترل کننده برای پاداش جمع آوری فرآیندهای مارکوف در فضای مداوم
Controller Synthesis for Reward Collecting Markov Processes in Continuous