فرآیند اتصال و شبیه سازی ساختاری در کاربرد تصادف- دکتر محمد روحی

فرآیند اتصال و شبیه سازی ساختاری در کاربرد تصادف- دکتر محمد روحی

سخنران: دکتر محمد روحی
سمت: محقق
دانشگاه/سازمان: مرکز تحقیقاتی سیکومپ
کشور: سوئد
محل سخنرانی: دانشکده فنی دانشگاه تهران
زمان: چهارشنبه 20 فروردین 1396 ساعت 12:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: فرآیند اتصال و شبیه سازی ساختاری در کاربرد تصادف