خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی- مهندس سید علی برزانیان

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی- مهندس سید علی برزانیان

سخنران: مهندس سید علی برزانیان
سمت: متخصص
دانشگاه/سازمان: دانشگاه استنفورد
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشگاه صنعتی سیرجان
زمان:
شنبه، 28 مهرماه 1397، ساعت 10:00
موضوع کارگاه: خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
Creativity, innovation and entrepreneurship