چگونه از تحلیل پوششی داده ها برای تخصیص متمرکز منابع استفاده کنیم- دکتر عادل حاتمی ‌ماربینی

چگونه از تحلیل پوششی داده ها برای تخصیص متمرکز منابع استفاده کنیم- دکتر عادل حاتمی ‌ماربینی

سخنران: دکتر عادل حاتمی ‌ماربینی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه دو مونتفورت
کشور: انگلیس
محل سخنرانی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
زمان: چهارشنبه ۱۸ مرداد1396 ساعت ۱۴:۰۰ -۱۵:۳۰
موضوع کارگاه: چگونه از تحلیل پوششی داده ها برای تخصیص متمرکز منابع استفاده کنیم
data covering analysis