پیش آگهی داده محور از دارایی در گردش: اعمال در یک مسئله واقعی- دکتر علیرضا قاسمی

پیش آگهی داده محور از دارایی در گردش: اعمال در یک مسئله واقعی- دکتر علیرضا قاسمی

سخنران: دکتر علیرضا قاسمی
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه دالهاوزی
کشور: کانادا 
محل سخنرانی: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
زمان:
شنبه 12خرداد 1397، ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: پیش آگهی داده محور از دارایی در گردش: اعمال در یک مسئله واقعی
data-driven Prognostics of Rotary Asset Application in a Real-World Problem