داده کاوی در ویروس شناسی اخبار و چالش ها- دکتر اسماعیل ابراهیمیه

داده کاوی در ویروس شناسی اخبار و چالش ها- دکتر اسماعیل ابراهیمیه

سخنران: دکتر اسماعیل ابراهیمیه
سمت: پژوهشگر
دانشگاه/سازمان: دانشگاه آدلاید
کشور: استرالیا
محل سخنرانی: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان: سه‌ شنبه 19 بهمن 1395 ساعت 8:30 تا 13:00
موضوع کارگاه: داده کاوی در ویروس شناسی اخبار و چالش ها