دیپ کدک سنجش تطبیقی ​​و بازیابی از طریق شبکه عصبی عمیق همرفتی- دکتر علی موسوی

دیپ کدک سنجش تطبیقی ​​و بازیابی از طریق شبکه عصبی عمیق همرفتی- دکتر علی موسوی

سخنران: دکتر علی موسوی
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه رایس
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: پردیس فنی دانشگاه تهران
زمان: چهارشنبه اول شهریورماه 1396 ساعت 14:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: دیپ کدک سنجش تطبیقی ​​و بازیابی از طریق شبکه عصبی عمیق همرفتی
DeepCodec