تعریف، تشخیص و درمان- دکتر هومن گودرزی

تعریف، تشخیص و درمان- دکتر هومن گودرزی

سخنران: دکتر هومن گودرزی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه هوکایدو
کشور: ژاپن
محل سخنرانی: بیمارستان امام خمینی
زمان:
یکشنبه 13 اسفندماه و سه شنبه 15 اسفندماه 96ساعت 12:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: تعریف، تشخیص و درمان
Definition, diagnosis and treatment