نانوذرات انبساطی طراحی سیستم سیمان چاه نفتی کوچک نشده- دکتر نرجس جعفری اسفاد

نانوذرات انبساطی طراحی سیستم سیمان چاه نفتی کوچک نشده- دکتر نرجس جعفری اسفاد

سخنران: دکتر نرجس جعفری اسفاد
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه علوم و فناوری نروژ
کشور: نروژ
محل سخنرانی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
زمان:
سه‌ شنبه 22 اسفندماه 1396، ساعت 13:30 تا 15:00
موضوع کارگاه: نانوذرات انبساطی طراحی سیستم سیمان چاه نفتی کوچک نشده
Designed expansive nanoparticles providing non-shrinking oil well cement system