مواد طراح با خواص عملکردی پیشرفته- دکتر محمد میرزاعلی

مواد طراح با خواص عملکردی پیشرفته- دکتر محمد میرزاعلی

سخنران: دکتر محمد میرزاعلی
سمت: عضو هیات علمی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه دلفت
کشور: هلند
محل سخنرانی: دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک
زمان: 25 و 26 فروردین ماه 1398
موضوع کارگاه: مواد طراح با خواص عملکردی پیشرفته
Designer materials with enhanced functional