توسعه الکتریکی ترکیبات نانویی رسانای و فیلم های باریک و کاربردهای آنها- حمید سوری

توسعه الکتریکی ترکیبات نانویی رسانای و فیلم های باریک و کاربردهای آنها- حمید سوری

سخنران: حمید سوری
سمت: دستیار پژوهشی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه اوکلند
کشور: زلاندنو
محل سخنرانی: دانشکده فیزیک واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
زمان: 24 تا 26 تيرماه 1396 ساعت 10:00تا 16:00
موضوع کارگاه: توسعه الکتریکی ترکیبات نانویی رسانای و فیلم های باریک و کاربردهای آنها
Developing electrically conductive nanocomposites and thin films and their applications