تشخیص، پیش آگهی و نظارت بر سلامت سیستم های صنعتی پیچیده- دکتر خشایار خراسانی

تشخیص، پیش آگهی و نظارت بر سلامت سیستم های صنعتی پیچیده- دکتر خشایار خراسانی

سخنران: دکتر خشایار خراسانی
سمت: استاد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کنکوردیا
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده ‌های فنی دانشگاه تهران
زمان:
چهارشنبه 9 اسفند ماه 1396، 13:00 تا 14:30
موضوع کارگاه: تشخیص، پیش آگهی و نظارت بر سلامت سیستم های صنعتی پیچیده
Diagnosis, Prognosis, and Health Monitoring of Complex Industrial Systems