جنبه‌های مختلف و نکات کاربردی ثبت اختراعات در دستیابی به نوآوری- دکتر داریوش دانشور

جنبه‌های مختلف و نکات کاربردی ثبت اختراعات در دستیابی به نوآوری- دکتر داریوش دانشور

سخنران: دکتر داریوش دانشور
سمت: مشاور فنی
دانشگاه/سازمان: اوبلون
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان: شنبه 23 مرداد ماه 1395
موضوع کارگاه: جنبه‌های مختلف و نکات کاربردی ثبت اختراعات در دستیابی به نوآوری