ساختار دیجیتالی- دکتر فرید وحدتی

ساختار دیجیتالی- دکتر فرید وحدتی

سخنران: دکتر فرید وحدتی
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه توئنته
کشور: هلند 
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
زمان: دوشنبه ۱۲ آذر ماه 1397، ساعت 12:00 تا 13:30
موضوع کارگاه: ساختار دیجیتالی
Digitized Construction