انتشار گا‌زهای گلخانه ‌ای در کلان شهرها- دکتر نسرین مصطفوی پاک

انتشار گا‌زهای گلخانه ‌ای در کلان شهرها- دکتر نسرین مصطفوی پاک

سخنران: دکتر نسرین مصطفوی پاک
سمت: دکتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه تورنتو
کشور: کانادا
محل سخنرانی:
دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
زمان: دوشنبه 4 دی ماه 1396 11:00 تا 12:30
موضوع کارگاه: انتشار گا‌زهای گلخانه ‌ای در کلان شهرها
Distribution of greenhouse gas in metropolitan areas