مدلسازی رفتار راننده و عملکرد آن در شبیه سازهای رانندگی- دکتر سعید سهامی

مدلسازی رفتار راننده و عملکرد آن در شبیه سازهای رانندگی- دکتر سعید سهامی

سخنران: دکتر سعید سهامی
سمت: موسس
دانشگاه/سازمان: شرکت استیلت مد
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
زمان: دوشنبه 2 اسفند 1395 ساعت 12:30 تا 13:30
موضوع کارگاه: مدلسازی رفتار راننده و عملکرد آن در شبیه سازهای رانندگی