تولید دارو به روش مداوم، چالش ها و فرصت ها- دکترعلی‌ محمد سهل ‌الدین

تولید دارو به روش مداوم، چالش ها و فرصت ها- دکترعلی‌ محمد سهل ‌الدین

سخنران: دکترعلی‌ محمد سهل ‌الدین
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ام آی تی
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
زمان: یک ‌شنبه ۸ مرداد 1396 ساعت ۱۰:۰۰- ۱۱:۳۰
موضوع کارگاه: تولید دارو به روش مداوم، چالش ها و فرصت ها
drug manufacturing