شکستگی داکتیل تحت کشش و برش ترکیبی: تئوری و کاربردها- آقای محمد‌ابراهیم ترکی

شکستگی داکتیل تحت کشش و برش ترکیبی: تئوری و کاربردها- آقای محمد‌ابراهیم ترکی

سخنران: آقای محمد‌ابراهیم ترکی
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه تگزاس
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
زمان: یک‌شنبه 16 دی ماه 1397، ساعت 12:30 تا 13:30
موضوع کارگاه: شکستگی داکتیل تحت کشش و برش ترکیبی: تئوری و کاربردها
ductile Fracture under Combined Tension and Shear Theory and Applications