شرحی بر پدیده‌ گرد و غبار در منطقه‌ غرب آسیا- سید امید نبوی

شرحی بر پدیده‌ گرد و غبار در منطقه‌ غرب آسیا- سید امید نبوی

سخنران: سید امید نبوی
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه وین
کشور: اتریش
محل سخنرانی:
دانشگاه خوارزمی
زمان: یکشنبه و دوشنبه 5 و 6 آذر 1396 ساعت 10:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: شرحی بر پدیده‌ گرد و غبار در منطقه‌ غرب آسیا
Dust phenomenon in West Asia