تجزیه و تحلیل پویا و تست برای برنامه های وب پیش بینی پیوند در شبکه های اجتماعی- دکتر امین‌ میلانی ‌فرد

سخنران: دکتر امین‌ میلانی ‌فرد
سمت: استاد مدعو
دانشگاه/سازمان: دانشگاه سایمون فریزر
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 
زمان: چهارشنبه 8 شهریور ماه 1396 ساعت 12:00 الی 14:00
موضوع کارگاه: تجزیه و تحلیل پویا و تست برای برنامه های وب پیش بینی پیوند در شبکه های اجتماعی
Dynamic Analysis and Test Generation for Web Applications Link Prediction in Social Networks