ارزیابی اقتصادی تست تشخیص پزشکی- دکتر محسن رضایی

ارزیابی اقتصادی تست تشخیص پزشکی- دکتر محسن رضایی

سخنران: دکتر محسن رضایی
سمت: محقق
دانشگاه/سازمان: موسسه اچ ای اچ تی اِی
کشور: انگلستان 
محل سخنرانی: دانشگاه علوم پزشکی ایران
زمان:
چهارشنبه 29 فروردین1397، ساعت 13:00 تا 15:00
موضوع کارگاه: ارزیابی اقتصادی تست تشخیص پزشکی
Economic evaluation of medical diagnostic test