ظرایف طراحی مدل های پیش بینی مالی و اقتصادی- علی حبیب نیا

ظرایف طراحی مدل های پیش بینی مالی و اقتصادی- علی حبیب نیا

سخنران: علی حبیب نیا
سمت: دانشجوی دکتری آمار و اقتصادسنجی
دانشگاه/سازمان: مدرسه اقتصاد لندن
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان: یکشنبه 12 اردیبهشت ماه 1395 ساعت 13 الی 16
موضوع کارگاه: ظرایف طراحی مدل های پیش بینی مالی و اقتصادی – با تمرکز بر روش های هوش مصنوعی و داده های بزرگ