بایدها و نبایدهای تحصیل در اروپا- دکتر نازنین موثقی

بایدها و نبایدهای تحصیل در اروپا- دکتر نازنین موثقی

سخنران: دکتر نازنین موثقی
سمت: استاد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه هینریش هاینه
کشور: آلمان
محل سخنرانی: موسسه آموزش عالی فرهنگ
زمان: سه ‌شنبه 17 اسفند 1395 ساعت 17:00 تا 20:00
موضوع کارگاه: بایدها و نبایدهای تحصیل در اروپا