مهارت های کار تیمی موثر- احسان طریقت

مهارت های کار تیمی موثر- احسان طریقت

سخنران: احسان طریقت
موضوع کارگاه: مهارت های کار تیمی موثر
زمان: 4 و 11 خرداد ماه 1395 ساعت 16 الی 20