مدل ‌سازی الکتروشیمیایی باتری‌ های لیتیوم و لیتیوم یون- دکتر برزین رجبلو

مدل ‌سازی الکتروشیمیایی باتری‌ های لیتیوم و لیتیوم یون- دکتر برزین رجبلو

سخنران: دکتر برزین رجبلو
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه شربروک
کشور: کانادا
محل سخنرانی:
پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
زمان: سه‌شنبه 7 آذر 1396، ساعت 13:00 تا 14:00
موضوع کارگاه: مدل ‌سازی الکتروشیمیایی باتری‌ های لیتیوم و لیتیوم یون
Electrochemical modeling of lithium and lithium ion batteries