مدل سازی سیستم الکترومکانیکی، شبیه سازی و توسعه الگوریتم با هدف بهینه سازی عملکرد با کاربردهای صنعتی- دکتر نسیم میرناطقی

مدل سازی سیستم الکترومکانیکی، شبیه سازی و توسعه الگوریتم با هدف بهینه سازی عملکرد با کاربردهای صنعتی- دکتر نسیم میرناطقی

سخنران: دکتر نسیم میرناطقی
سمت: محقق
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کالیفرنیا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی:
پردیس دانشکده‌ های فنی دانشگاه تهران
زمان: شنبه 28 بهمن ماه 1396، 13:00 تا 14:30
موضوع کارگاه: مدل سازی سیستم الکترومکانیکی، شبیه سازی و توسعه الگوریتم با هدف بهینه سازی عملکرد با کاربردهای صنعتی
ElectroMechanical System Modeling, Simulation and Algorithm Development aim