حسابرسی انرژی در چالش ها و رویکردهای ساختمان ها- دکتر اسفندیار برمن

حسابرسی انرژی در چالش ها و رویکردهای ساختمان ها- دکتر اسفندیار برمن

سخنران: دکتر اسفندیار برمن
سمت: دکتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه یو سی آی
کشور: آمریکا
محل سخنرانی:
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
زمان: سه‌شنبه12 دی ماه 1396، 14:00 تا 15:30
موضوع کارگاه: حسابرسی انرژی در چالش ها و رویکردهای ساختمان ها
energy Audit in Buildings Challenges and Approache