تصمیمات مهندسی در سیستم های مجتمع سازمانی- دکتر محمد حسن‌نژاد

تصمیمات مهندسی در سیستم های مجتمع سازمانی- دکتر محمد حسن‌نژاد

سخنران: دکتر محمد حسن‌نژاد
سمت: استاد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کمبریج
کشور: انگلستان 
محل سخنرانی: مرکز فناوری سامسونگ دانشگاه امیرکبیر
زمان: یک‌شنبه 25 آذر ماه 1397، ساعت 14:00 تا 16:30
موضوع کارگاه: تصمیمات مهندسی در سیستم های مجتمع سازمانی
engineering Decisions in Organisational Complex Systems