عناصر سازنده لین- دکتر رضا عربیان مالکی

عناصر سازنده لین- دکتر رضا عربیان مالکی

سخنران: دکتر رضا عربیان مالکی
سمت: مشاور کسب و کار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه داکوتا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده علوم دانشگاه صنعتی شیراز
زمان: چهارشنبه 24 آذر ساعت 9:00 تا 12:00 و 14:00 تا 16:00 – پنجشنبه 25 آذر 1395 ساعت 9:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: عناصر سازنده لین