ریشه های کارآفرینی از دریچه اقتصاد رفتاری- دکتر نرگس حاجی ملا درویش

ریشه های کارآفرینی از دریچه اقتصاد رفتاری- دکتر نرگس حاجی ملا درویش

سخنران: دکتر نرگس حاجی ملا درویش
سمت: دکترای اقتصاد رفتاری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه لستر
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان: دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 ساعت 14
موضوع کارگاه: ریشه های کارآفرینی از دریچه اقتصاد رفتاری