ارزیابی پروفایل های اپی ژنتیک در نمونه های سرطانی که توسط سلول های طبیعی آلوده می شوند- دکتر الناز صابری انصاری

ارزیابی پروفایل های اپی ژنتیک در نمونه های سرطانی که توسط سلول های طبیعی آلوده می شوند- دکتر الناز صابری انصاری

سخنران: دکتر الناز صابری انصاری
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: موسسه کوچین
کشور: هند
محل سخنرانی: اتاق سمینار دانشکده ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
زمان:
دوشنبه 21 اسفندماه 1396، ساعت 12:00
موضوع کارگاه: ارزیابی پروفایل های اپی ژنتیک در نمونه های سرطانی که توسط سلول های طبیعی آلوده می شوند
EPIC