کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی (مقالات کمی و کیفی) جهت چاپ در مجلات معتبر بین‌المللی-دکتر کاوه مقدم

کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی (مقالات کمی و کیفی) جهت چاپ در مجلات معتبر بین‌المللی-دکتر کاوه مقدم

سخنران: دکتر کاوه مقدم
سمت: دانشیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه هوستون
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشگاه صنعتی شریف
زمان: سه‌شنبه 28 خردادماه 1398، ساعت 14:00 تا 18:00
موضوع کارگاه: کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی (مقالات کمی و کیفی) جهت چاپ در مجلات معتبر بین‌المللی
Essay writing workshop (quantitative and qualitative articles) for publication in prestigious intern