تخمین حالت سیستم‌ ها روی گروه‌ های لی- دکتر علیرضا خسرویان

تخمین حالت سیستم‌ ها روی گروه‌ های لی- دکتر علیرضا خسرویان

سخنران: دکتر علیرضا خسرویان
سمت: محقق پسا دکتری
دانشگاه/سازمان: مرکز استرالیایی فناوری های دیداری دانشگاه آدلاید
کشور: استرالیا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
زمان: یکشنبه 7 آذر 95، ساعت 16:00 تا 18:00
موضوع کارگاه: تخمین حالت سیستم‌ ها روی گروه‌ های لی