ارزیابی تحول دیجیتال در خدمات درمانی، نظریه نهادی چه می‌ گوید- سعید اخلاقپور

ارزیابی تحول دیجیتال در خدمات درمانی، نظریه نهادی چه می‌ گوید- سعید اخلاقپور

سخنران: سعید اخلاقپور
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کوئینزلند
کشور: استرالیا 
محل سخنرانی: دانشگاه تربیت مدرس
زمان:
چهارشنبه 6 تيرماه 1397 ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: ارزیابی تحول دیجیتال در خدمات درمانی، نظریه نهادی چه می‌ گوید
Evaluating Digital Transformation in Healthcare Services