اندرکنش تجربی ماده کوانتوم اولتراکولد و نور- دکتر محمود صابونی

اندرکنش تجربی ماده کوانتوم اولتراکولد و نور- دکتر محمود صابونی

سخنران: دکتر محمود صابونی
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: موسسه آی کیو سی
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشگاه تهران
زمان: دوشنبه 20 شهریورماه 1396 ساعت 15:30 تا 17:00
موضوع کارگاه: اندرکنش تجربی ماده کوانتوم اولتراکولد و نور
Experimental ultracold quantum matter and light interaction