گسترش نظریه میدان کارآمد تورم- دکتر امجد عشوریون

گسترش نظریه میدان کارآمد تورم- دکتر امجد عشوریون

سخنران: دکتر امجد عشوریون
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه بلونیا
کشور: ایتالیا
محل سخنرانی: دانشگاه صنعتی شریف
زمان:
سه ‌شنبه 15 اسفند ماه 1396، ساعت 15:00 تا 16:30
موضوع کارگاه: گسترش نظریه میدان کارآمد تورم
Extending the Effective Field Theory of Inflation2