گسترش نظریه میدان کارآمد تورم- دکتر امجد عشوریون

گسترش نظریه میدان کارآمد تورم- دکتر امجد عشوریون

سخنران: دکتر امجد عشوریون
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه بلونیا
کشور: ایتالیا
محل سخنرانی: دانشگاه شهید بهشتی
زمان:
شنبه 12 اسفند ماه 1396، ساعت 16:30 تا 18:00
موضوع کارگاه: گسترش نظریه میدان کارآمد تورم
Extending the Effective Field Theory of Inflation