عملیات روانی خارجی در فضای مجازی: مروری بر تحقیقات علمی- دکتر میثم علیزاده

عملیات روانی خارجی در فضای مجازی: مروری بر تحقیقات علمی- دکتر میثم علیزاده

سخنران: دکتر میثم علیزاده
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: مدرسه روابط عمومی و روابط بین الملل وودرو ویلسون
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
زمان: سه‌شنبه 27 آذرماه 1397، ساعت 12:30 تا 14:30
موضوع کارگاه: عملیات روانی خارجی در فضای مجازی: مروری بر تحقیقات علمی
External Psychological Operations in Cyberspace A Review of Scientific Research