رویکردهای قطعی همگرا سریع برای محاسبات تصادفی- دکتر محمد‌حسن نجفی

رویکردهای قطعی همگرا سریع برای محاسبات تصادفی- دکتر محمد‌حسن نجفی

سخنران: دکتر محمد‌حسن نجفی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه لوئیزیانا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
زمان: چهارشنبه 12 دی ماه 1397، ساعت 12:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: رویکردهای قطعی همگرا سریع برای محاسبات تصادفی
fast-Converging Deterministic Approaches for Stochastic Computing